Sleva 8 % na vše s kódem JASIPOCKAM během naší dovolené. Objednávky budeme expedovat od 29.7.

Obchodní podmínky pro velkoobchod

Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod Stanislava Houdka se sídlem: Otavská 1042/18, 391 01 Písek

Identifikační číslo: 73554723
DIČ: CZ7711161216

zapsaného v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu v Písku, č.j. ZUMUPI/2560/2014/DED/3 (dále jen „Prodávající“) pro prodej prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.piseckeluzkoviny.cz

a pro obchodní spolupráci s podnikateli

Kontaktní údaje Prodávajícího:
Kontaktní adresa: Stanislav Houdek

Písecké lůžkoviny
Sedláčkova 472/6 – Městský areál

Kontaktní e-mail: info@piseckeluzkoviny.cz
Kontaktní telefon: (+420) 608 164 138

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v aktuálním znění, dále jen „občanský zákoník“) platí pro nákup zboží v internetovém obchodě „Písecké lůžkoviny“ prostřednictvím webového rozhraní umístěného na internetové adrese www.piseckeluzkoviny.cz (dále rovněž jen „webové rozhraní“), provozovaném Prodávajícím.

1.2. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího.

1.3. Veškeré smluvní vztahy se řídí obchodními podmínkami, reklamačním řádem Prodávajícího a Zásadami ochrany osobních údajů. Vztahy jimi neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek.

1.4. Znění obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Práva a povinnosti stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

1.5. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy (za „kupní smlouvu“ se zde označuje jakákoliv smlouva, uzavřená dle těchto obchodních podmínek, tj. i smlouva licenční). Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, ledaže se Kupující a Prodávající výslovně dohodnou na jiném jazyce.

1.6. Tyto obchodní podmínky se vztahují na Kupující – podnikatele, a na právnické osoby. Na smlouvy uzavírané se spotřebitelem se neuplatní tyto obchodní podmínky, ale Všeobecné obchodní podmínky pro maloobchod. V otázkách neupravených těmito obchodními podmínkami pro velkoobchod se vztahy řídí obdobně dle podmínek upravených ve Všeobecných obchodních podmínkách pro maloobchod, vyjma ustanovení na ochranu spotřebitele. Zasláním objednávky či při provedením registrace Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami i se Všeobecnými obchodními podmínkami pro maloobchod.

2. Vymezení pojmů

2.1. Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která má v úmyslu koupit prostřednictvím webového rozhraní zboží. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje Kupující, který není spotřebitelem a Kupující, který spotřebitelem je.

2.2. Podnikatelem je každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

3. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

3.1. Nabídkou na uzavření smlouvy je objednávka zboží ze strany Kupujícího. Smlouva vzniká přijetím nabídky ze strany Prodávajícího.

3.2. Objednávku je možné učinit pomocí prostředků komunikace na dálku. Pro objednávku prostřednictvím prostředků komunikace na dálku se použije článek 3 Všeobecných obchodních podmínek pro maloobchod.

3.3. Kupující je při registraci povinen prokázat, že je podnikatelem, a to předložením živnostenského nebo jiného oprávnění (jejich kopií) či výpisem z obchodního rejstříku zasláním na Kontaktní e-mail Prodávajícího.

3.4. Prodávající není povinen obdrženou objednávku potvrdit. Nepotvrzená objednávka není pro Prodávajícího závazná.

3.5. V případě zrušení objednávky ze strany Kupujícího má Prodávající nárok na storno poplatek ve výši 50% z kupní ceny objednaného zboží. V případě, že objednávka bude zrušena až po expedici zboží, může být po Kupujícím požadována náhrada nákladů spojených s expedicí a vrácením zboží způsobených zrušením objednávky.

4. Dodací podmínky

4.1. Prodávající je povinen dodat zboží Kupujícímu dohodnutým způsobem, řádně zabalené a vybavené potřebnými doklady. Potřebnými návody jsou zejména návody k použití, certifikáty a další dokumenty nezbytné pro převzetí a užívání zboží. Není-li dohodnuto jinak, jsou doklady poskytovány v českém jazyce.

4.2. Na základě dohody smluvních stran může Prodávající zajistit pro Kupujícího přepravu zboží a pojištění zboží po dobu přepravy. Cenu dopravy i pojištění je povinen hradit Kupující dle platného tarifu dopravce. Za dodání zboží Kupujícímu se považuje předání zboží prvnímu dopravci. Dodáním zboží přechází na Kupujícího nebezpečí škody na zboží.

4.3. Před převzetím zboží je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a případné závady neprodleně oznámit přepravci. O závadách bude sepsán protokol. Není-li sepsán protokol o závadách, ztrácí Kupující nároky plynoucí z porušeného obalu zboží.

4.4. Neprodleně po převzetí zboží je Kupující povinen zkontrolovat zboží, zejména je povinen zkontrolovat počet kusů zboží a jeho kompletnost. V případě zjištění nesouladu je povinen jej oznámit Kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 pracovních dnů od převzetí zboží. Zjištěné závady je Kupující povinen vhodným způsobem zdokumentovat a tuto dokumentaci zaslat Prodávajícímu spolu s oznámením závady.

5. Cena zboží a platební podmínky

5.1. Na webovém rozhraní jsou uvedeny ceny zboží. Z těchto cen je Prodávající oprávněn poskytnout Kupujícímu slevu, a to zejména v závislosti na množství objednávaného zboží či služeb, nebo na předchozích nákupech Kupujícího.

5.2. Kupující má možnost zaplatit kupní cenu za zboží Prodávajícímu mimo dalších způsobů uvedených ve webovém rozhraní nebo individuálně dohodnutých i některým z níže uvedených způsobů:

  • v hotovosti při zaslání zboží na dobírku či při osobním odběru na Kontaktní adrese Prodávajícího
  • bezhotovostně prostřednictvím platební brány ComGate
  • bezhotovostně převodem na bankovní účet Prodávajícího.

Prodávající je oprávněn neumožnit placení zboží po dodání zboží. Tento způsob platby je zpravidla vyhrazen pro stálé zákazníky. Není-li dohodnuto jinak, je faktura přiložena ke zboží společně s dodacím listem.

5.3. Při bezhotovostní platbě je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy. Závazek Kupujícího uhradit kupní cenu je při bezhotovostní platbě splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího. Při platbě v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží Kupujícím.

5.4. Při nedodržení doby splatnosti dle těchto obchodních podmínek může být Kupujícímu účtován úrok z prodlení ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení. Nárok Prodávajícího na náhradu škody, která mu prodlením Kupujícího vznikla, tím není dotčen.

5.5. V případě prodlení Kupujícího s úhradou kupní ceny je Prodávající rovněž oprávněn pozastavit další dohodnuté dodávky zboží, a to až do okamžiku úhrady všech splatných závazků Kupujícího.

5.6. Platba zboží je možná v českých korunách (Kč).

5.7. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží (včetně nákladů na balení a dodání), nikoli však dříve, než zboží převezme.

6. Odstoupení od kupní smlouvy

6.1. Do doby převzetí zboží Kupujícím je Prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu kupní cenu bezhotovostně na účet sdělený mu pro tento účel Kupujícím nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny (pokud Kupující žádný do 5 dnů od odstoupení Prodávajícímu nesdělí).

6.2. Prodávající je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li Kupující v prodlení s úhradou kupní ceny zboží déle než 4 týdny.

6.3. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li Prodávající v prodlení s dodáním zboží déle než 4 týdny od sjednaného dne dodání.

6.4. Kupující není oprávněn odstoupit od smlouvy ohledně zboží, které bylo dodáno řádně, včas a bez vad.

6.5. Odstoupení musí být učiněno písemně a v případech smluv sjednaných elektronickou cestou též elektronicky. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

6.6. Byl-li společně se zbožím poskytnut dárek, pozbývá darovací smlouva odstoupením od kupní smlouvy kteroukoliv ze stran účinnosti a Kupující tento dárek zašle společně s vraceným zbožím.

7. Odpovědnost za vady

7.1. Prodávající je povinen dodat Kupujícímu zboží ve sjednaném množství, jakosti a provedení.

7.2. Podmínky odpovědnosti za vady zboží a záruční odpovědnost se řídí Reklamačním řádem Prodávajícího.

8. Ochrana obchodního tajemství a obchodní politiky Prodávajícího, zvláštní ustanovení o podmínkách užívání fotografií

8.1. Při sjednávání smlouvy a jejím plnění si mohou být Kupujícímu sděleny informace, které jsou označeny jako důvěrné nebo jejichž důvěrnost vyplývá z jejich povahy. Kupující se zavazuje tyto informace zejména:

  • uchovávat jako důvěrné;
  • neposkytnout je bez souhlasu Prodávajícího jiné osobě;
  • nevyužít je k jinému účelu, než k plnění smluvního vztahu sjednaného Prodávajícím;
  • nevyužít jakýmkoliv jiným způsobem, který by mohl Prodávajícího poškodit.

8.2. Dále se Kupující zavazuje, že nebude bez souhlasu Prodávajícího pořizovat kopie podkladů předaných mu Prodávajícím.

8.3. Kupující je oprávněn používat při své obchodní činnosti obchodní značku Prodávajícího, pokud mu k tomu Prodávající udělí písemný souhlas. Používání nesmí poškodit nebo ohrozit pověst Prodávajícího.

8.4. Kupující bere na vědomí, že veškerý obsah webového rozhraní je chráněn tak, jak je uvedeno v čl. 8 odst. 8.7 Všeobecných podmínek pro maloobchod.

8.5. Kupující je oprávněn navrhnout Prodávajícímu uzavření smlouvy o udělení licence ve smyslu ustanovení § 2358 odst. 1 občanského zákoníku k fotografii zveřejněné na webovém rozhraní. Taková smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je prostřednictvím prostředku komunikace na dálku akceptována Prodávajícím nabídka Kupujícího na uzavření takové smlouvy, a její součástí jsou i tyto obchodní podmínky. Kupující je oprávněn pouze k takovému výkonu majetkových autorských práv Prodávajícího k této fotografii, jenž vyplývá z rozsahu udělené licence vymezeného licenční smlouvou.

8.6. Není-li Kupujícím a Prodávajícím ujednáno jinak, je licence bezúplatná.

8.7. Licence je udělována jako nevýhradní a výlučná. Prodávající je po udělení licence Kupujícímu nadále sám oprávněn vykonávat majetková práva k fotografii a udělit licenci třetí osobě. Kupující není oprávněn udělit třetí osobě podlicenci.

8.8. Licence je udělena na dobu neurčitou. Licence zaniká doručením výpovědi licenční smlouvy Prodávajícím či Kupujícím druhé straně a dále zrušením uživatelského účtu Kupujícího na webovém rozhraní. Výpověď může být učiněna jakýmkoliv prostředkem komunikace na dálku.

8.9. Není-li mezi Prodávajícím a Kupujícím sjednáno jinak, Kupující není oprávněn při užívání fotografie, k níž mu byla udělena licence, tuto fotografii rozmnožovat, kopírovat či měnit. Kupující je však při užívání fotografie, k níž mu byla udělena licence, povinen opatřit tuto fotografii ochranným prvkem, jenž znemožňuje třetí osobě takové užití fotografie, k jakému je Kupující oprávněn na základě udělené licence.

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se nepoužije.

9.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo nepoužitelné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 16.7.2018